O projekte

Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ako aj Belehradským dohovorom a odporúčaniami Dunajskej komisie. Vodná cesta Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu musí spĺňať požiadavky klasifikácie vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie je možné za súčasných pomerov zabezpečiť kvôli nedostatočným požadovaným parametrom plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny.

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie výkonnosti, spoľahlivosti a tým konkurencieschopnosti vodnej cesty Dunaj, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Okrem iných cieľov je cieľom posilniť udržateľnosť vodnej dopravy medzi Slovenskom a ostatnými krajinami na Dunajskej vodnej ceste ako aj, v súlade s politikou Európskej únie, podporovať tento ekonomicky efektívny a environmentálne šetrný druh dopravy, ktorý má dostatok voľnej kapacity.