Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v priestoroch hlavnej budovy podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v Bratislave uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ spolufinancovaného z Nástoja na prepájanie Európy – CEF Transport. Na stretnutí sa okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Vodohospodárskej výstavby, š. p. (ďalej aj VV, š. p.) zúčastnili aj zástupcovia Dopravného úradu SR a akademickej pôdy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom mítingu bolo informovanie o zmenách, ktoré nastali v roku 2018, o postupe aktivít vyplývajúcich z projektu, zhrnutie stavu aktivít a harmonogramu. Po hlavnej časti nasledovala diskusia.