Tohtoročná medzinárodná výstava TEN-T Days sa konala od 24. do 27. 04. 2018  v Slovinskej Ljlubljane a zúčastnilo sa na nej viac ako 2000 účastníkov, vrátane zástupcov z 26 európskych ministerstiev dopravy. Na výstave sa  tak stretli ministri, poslanci Európskeho parlamentu, Európski koordinátori so zástupcami Európskej komisie, aby diskutovali o  pokroku v implementácii projektov podporujúcich Transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T).

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo mal na  tejto výstave svoje zastúpenie v rámci výstavného stánku počas celého trvania TEN-T Days.  Zástupcovia Agentúry rozvoja vodnej dopravy informovali všetkých záujemcov a účastníkov o aktuálnom stave projektu, o jeho aktivitách, či o jeho postupe v zmysle plánu plnenia projektu. Účastníkom výstavy boli taktiež rozdávané prezentačné predmety projektu, prípadne si mohli pozrieť krátke video od Vodohospodárskej výstavby, š. p., o prípravnej fáze stavebnej časti projektu – o zahradzovaní plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo.

Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) predstavuje  komplexné dopravné zosieťovanie v gescii Európskej komisie zamerané na implementáciu a rozvoj celoeurópskej siete ciest, železníc, vnútrozemských vodných ciest, prístavov, letísk a terminálov železničnej dopravy.  Hlavným cieľom TEN-T je odstránenie nedostatkov a prekážok, ktoré existujú medzi dopravnými sieťami členských štátov EÚ, a tým posilniť aj sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť Európskej únie. Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Vodná cesta Dunaj ako vodná cesta medzinárodného významu musí spĺňať požiadavky klasifikácie vnútrozemských vodných ciest, ktoré nie je možné za súčasných pomerov zabezpečiť kvôli nedostatočným požadovaným parametrom plavebnej dráhy počas plavebnej sezóny.