Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo v priebehu nasledujúcich desiatkach mesiacov prejdú kompletnou inováciou a modernizáciou. Ide o ich prvú veľkú obnovu od roku 1992, teda od uvedenia vodnej stavby do prevádzky. Projekt je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie – Nástroj na prepájanie Európy CEF. Zmluvu o dielo podpísal podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), s víťazom verejného obstarávania tento týždeň.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ zabezpečí zvýšenie bezpečnosti a plynulosti plavby cez vodnú stavbu. V rámci stavebných prác dôjde na oboch plavebných komorách k výmene horných segmentových vrát vážiacich bezmála 190 ton, ktoré oddeľujú plavebnú komoru od prívodného kanála. Vymenené budú aj dolné vráta, ktoré zabezpečujú oddelenie plavebnej komory od odpadového kanála a sú tvorené dvoma krídlami, pričom každé váži zhruba 500 ton. Inovácia sa bude týkať aj plniaceho a vypúšťacieho systému plavebných komôr, ako aj regulačných uzáverov vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie  a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypúšťanie plavebnej komory. Bezpečnosť prevádzky bude zvýšená stabilizáciou celého podložia plavebných komôr.

Projekt bude veľkým prínosom pre obnovenie kompletnej funkčnosti zariadení plavebných komôr. Podľa generálneho riaditeľa podniku VV, š. p., Ing. Daniela Kvoceru sú plavebné komory v súčasnosti na hranici životnosti a havarijného stavu. Vďaka grantu mohol podnik rozšíriť predmet zákazky a bude môcť zároveň obnoviť o 29 objektov viac, ako bolo zmýšľané v roku 2015 pri financovaní projektu z vlastných zdrojov.

„Bezpečnosť plavby cez naše Vodné dielo Gabčíkovo je pre nás alfou a omegou. Reťaz sa pretrhne vždy na najslabšom mieste a vďaka projektu a modernizácii plavebných komôr sa staneme stabilnejšou a bezpečnejšou časťou pomyselnej reťaze – v tomto prípade medzinárodného dopravného systému. Máme za sebou náročnú prípravu a pred sebou ešte dlhé mesiace práce, ale teším sa, že aj vďaka podpisu Zmluvy môžeme napredovať a začať plniť podmienky grantovej zmluvy,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera.

Podpisu zmluvy dali zelenú Úrad pre verejné obstarávanie a aj kontrolný úrad na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Víťazom medzinárodného tendra sa stala spoločnosť Metrostav a. s., ktorá v súťaži ponúkla najnižšiu cenu (149 997 450 EUR bez DPH). Zhotoviteľ má od podpisu zmluvy 140 dní na to, aby pripravil projektovú dokumentáciu a maximálne 510 dní od odovzdania projektovej dokumentácie na realizáciu modernizácie a inovácie pravej plavebnej komory. Po ukončení prác v pravej plavebnej komore budú nasledovať práce na ľavej plavebnej komore, pričom ich v zmysle zmluvy musí zhotoviteľ zrealizovať najneskôr do 415 dní. Modernizovať sa bude za plnej prevádzky vodnej stavby.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Grant z Nástroja na prepájanie Európy CEF schválený v roku 2016 predstavuje krytie vo výške 122 965 250 EUR .

Bratislava, 1. 2. 2019